Regulamin

REGULAMIN KINA „SOKÓŁ” w NISKU
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Sokół” w Nisku.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Wejście do sali kina jest możliwe jedynie za okazaniem ważnego biletu.
 • Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 • Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony seans, w określonym dniu i wyznaczoną godzinę.
 • Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 • Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 • Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 • Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie. W niektórych przypadkach zezwala się na
 • uczestnictwo w seansie osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie prawnego opiekuna.
 • Podczas sensów filmowych w Kinie „Sokół” w Nisku kategorycznie zabrania się: dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr. 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r. ).
 • Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, kamer podczas projekcji filmów, korzystania z urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
 • Zabrania się, spożywania alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i innych używek, głośnego zachowania, zakłócającego oglądania filmu. Osoby nie stosujące się do tego punktu zostaną wyproszone z sali.
 • Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane
 • na teren kina.
 • Na terenie kina „Sokół” obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych).
 • Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu na salę kinową osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
 • Za rzeczy pozostawione w budynku, NCK „Sokół” nie ponosi odpowiedzialności.
 • Po zakończonej projekcji należy pozostawić w sali Kina porządek oraz czystość.
 • Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na policję.

2.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

Informacje o seansach filmowych można uzyskać na stronie internetowej, www.nck.nisko.pl, osobiście lub telefonicznie w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku (ul. Tadeusza Kościuszki 9; tel.: 15 841 21 44 od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00)
lub osobiście w kasie kina.
Kasa czynna jest pół godziny przed pierwszym zaplanowanym seansem, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu w danym dniu.

3.CENY BILETÓW I GODZINY SEANSÓW:

Na projekcje filmów w Kinie „Sokół” w Nisku obowiązują następujące ceny biletów:
Normalny – 16 zł
Ulgowy – 14 zł
Grupowy – 12 zł

 • Informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub wyniku akcji promocyjnych kina.
 • Bilety grupowe są sprzedawane dla projekcji repertuarowej przy grupie zorganizowanej powyżej 25 osób lub dla projekcji dopołudniowej – powyżej 35 osób.
 • Bilety ulgowe przysługują dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom.
 • Bilety ulgowe mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu (legitymacja szkolna, studencka).
 • Dzieci do lat 3 zwolnione są z posiadania biletu.
 • Kino zastrzega sobie prawo do odwołania seansów filmowych z ważnych przyczyn organizacyjno-technicznych.
 • Rezerwacja miejsc-biletów poprzez środki komunikacji elektronicznej, w tym urządzenia teleinformatyczne jest niedostępna.
 • Wszelkie informacje dotyczące zmian w repertuarze i ewentualnego odwołania seansu dostępne są na stronie internetowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku – http://nck.nisko.pl/

4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.
Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.