Regulamin


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Sokół” w Nisku.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wejście do sali kina jest możliwe jedynie za okazaniem ważnego biletu.
2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony seans, w określonym dniu i wyznaczoną godzinę.
4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
6. Wybór miejsca na sali kinowej jest dowolny.
7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie prawnego opiekuna.
8. Podczas sensów filmowych w Kinie „Sokół” w Nisku kategorycznie zabrania się: dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr. 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r. ).
9. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, kamer podczas projekcji filmów, korzystania z urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
10. Zabrania się, spożywania alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i innych używek, głośnego zachowania, zakłócającego oglądania filmu. Osoby nie stosujące się do tego punktu zostaną wyproszone z sali.
11. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.
12. Na terenie kina „Sokół” obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych).
13. Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu na salę kinową osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
14. Za rzeczy pozostawione w budynku, NCK „Sokół” nie ponosi odpowiedzialności.
15. Po zakończonej projekcji należy pozostawić w sali Kina porządek oraz czystość.
16. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na policję.
17. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 2 widzów.

2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

Informacje o seansach filmowych można uzyskać na stronie internetowej, www.nck.nisko.pl, osobiście lub telefonicznie w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku (ul. Tadeusza Kościuszki 9; tel.: 15 841 21 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00)
lub osobiście w kasie kina.
Kasa jest czynna pół godziny przed każdym seansem, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu planowanego seansu w danym dniu.

3. CENY BILETÓW I GODZINY SEANSÓW:

Na projekcje filmów w Kinie „Sokół” w Nisku obowiązują następujące ceny biletów:

Normalny – 17 zł
Ulgowy – 15 zł
Grupowy – 13 zł


Karta dużej rodziny:
Normalny – 16 zł
Ulgowy – 14 zł

 • Informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub wyniku akcji promocyjnych kina
 • Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów
 • Bilety grupowe są sprzedawane dla projekcji repertuarowej przy grupie zorganizowanej powyżej 25 osób lub dla projekcji dopołudniowej – powyżej 35 osób
 • Bilety ulgowe przysługują dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom
 • Bilety ulgowe mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu (legitymacja: szkolna, studencka, rencisty-emeryta)
 • Dzieci do lat 3 zwolnione są z posiadania biletu
 • Kino zastrzega sobie prawo do odwołania seansów filmowych z ważnych przyczyn organizacyjno-technicznych
 • Rezerwacja miejsc-biletów poprzez środkikomunikacji elektronicznej, w tym urządzenia teleinformatyczne jest niedostępna
 • Wszelkie informacje dotyczące zmian w repertuarze i ewentualnego odwołania seansu dostępne są na stronie internetowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku – http://nck.nisko.pl/

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.04.2024 r.
Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.


REGULAMIN SEANSÓW W KINIE „SOKÓŁ”
NIŻAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY „ SOKÓŁ” W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


§ 1

1. Postanowienia Regulaminu obowiązują widzów uczestniczących w seansach oraz personel kina „Sokół” w Nisku.
2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest obowiązkowe i warunkuje uczestnictwo
w seansach kinowych.


ORGANIZACJA SEANSÓW W KINIE „SOKÓŁ” W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO:

§ 2

1. Seanse kinowe w kinie „ Sokół” Niżańskiego Centrum Kultury „ Sokół” w Nisku,

w czasie zagrożenia epidemicznego decyzją władz państwowych mogą odbywać się

pod warunkiem zachowania aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego, warunkującego użycie odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności:
a) noszenia w przestrzeni zamkniętej maseczek ochronnych, zakrywając usta i nos,
b) w kinach i placówkach kulturalnych maksymalnie będzie mogła być zajęta liczba miejsc określona w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami (nie dotyczy rodziców z dziećmi do 13 roku życia, osób, które razem mieszkają, a także widza, który uczestniczy w pokazie

z osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobom z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie)

2. Niezależnie od powyższych zaleca się stosowanie dotychczasowych środków ochronnych, takich jak:

a) dezynfekcja i mycie rąk,
b) unikanie uścisków i podawanie dłoni przy powitaniu,
c) zasłanianie ust i nosa przez cały okres pozostawania na terenie NCK „Sokół” w Nisku,
d) unikanie dotykania oczu, ust i nosa,
e) zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami wynoszącego 2 metry, zarówno podczas zakupu biletów, wchodzenia na salę kinową oraz wychodzenia

po zakończeniu seansu.
f) używanie rękawiczek jednorazowych,
g) poruszanie się wyznaczonymi szlakami komunikacyjnymi w budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

§ 3

W sali kinowej udostępniamy 100 % miejsc siedzących.


§ 4

Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc w wyznaczonych rzędach.

§ 5

Obsługa kina ma prawo odmówić wejścia na seans osobie, która ma widoczne objawy
chorobowe lub nie posiada zabezpieczeń zgodnie z aktualnie obowiązującym
reżimem sanitarnym.


§ 6

W czasie zagrożenia epidemicznego nie działa szatnia kina „Sokół” w Nisku.

§7

Korzystanie z automatu z napojami i przekąskami, który znajduje się w holu kina
jest zabronione.

§8

Niniejszy Regulamin podaje się do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej
oraz na http://nck.nisko.pl/
Uczestnictwo w seansach filmowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 kwietnia 2024 r.