Rodo

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA
NIŻAŃSKIE CENTRUM KULTURY „SOKÓŁ” W NISKU


Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one poinformowanie zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, ul. Kościuszki 9, 37-400 Nisko, e-mail: ncksokol@interia.pl

Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pani Patrycja Żak, mail:iodo.nck@gmail.com

Jak weszliśmy w posiadanie danych osobowych?
Jako jednostka administracji publicznej posiadamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązków prawnych, a w szczególności: organizacji wydarzeń kulturalnych, działalności kół zainteresowań oraz zespołów artystycznych, jak również konkursów, wystaw i spotkań. W określonych sytuacjach mogła to być również korespondencja kierowana od osób fizycznych, która w związku określonymi czynnościami skutkowała przysporzeniem danych osobowych administratorowi.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez administratora? Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. Dane osobowe przetwarzamy także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, który
stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze”

Cel przetwarzania uzależniony jest od kontekstu prawnego. Będą to m.in. sprawy dotyczące zajęć
artystycznych, występów, prowadzenia kół zainteresowań, a zatem dotyczące tych obszarów, które
wynikają z realizowanych przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku spraw związanych z
bieżącą działalnością administratora.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:
Każdy, kogo dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z
przetwarzaniem przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?
Administrator może udostępniad dane osobowe, które znajdują się w jego zbiorach organom
administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również
instytucjom, które wykażą w tym celu interes prawny.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest m.in. od czasu realizacji umów lub zadań statutowych. Każdorazowo otrzymane dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej, niż
wymagają tego przepisy lub zawarte umowy na realizację zadań, o czym informujemy podczas
otrzymywania danych osobowych.
Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Czy administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób, których one dotyczą? Administrator nie przetwarza danych w powyższy sposób.

Dyrektor
Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku
Radosław Maziarz