Deklaracja dostępności

NiżańskieCentrum Kultury „Sokół” w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie  w  sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.nck.nisko.pl/

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z zastrzeżeniem wyłączeń wymienionych poniżej:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty/materiały opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

  1. pochodzą z różnych źródeł, np. są materiałami otrzymanymi od teatrów, artystów itp.
  2. brakuje alternatywy tekstowej do materiału nietekstowego, np. obrazek, zdjęcie,
  3. brakuje napisów w materiałach wideo lub alternatywnego opisu.

Dostępna strona

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawiszy. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu dla tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodnych z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenie w sprawie dostępności Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 10.09.2022 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy ncksokol@interia.pl. Informacje można także uzyskać pod nr tel. 15 841 21 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące  od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można  także złożyć  wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: htpp://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 10.09.2022 r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 37-400 Nisko
Tel.: 15 841 21 44 / E-mail: ncksokol@interia.pl
Strona internetowa:  https://www.nck.nisko.pl/

Dostępność architektoniczna Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”

Placówka jest przystosowana  dla osób niepełnosprawnych . Budynek posiada miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, stosowny podjazd, toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego. Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.

Dla osób poruszających się na wózkach, przy wejściu bocznym znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Pochylnia ma poręcze. Brak zadaszenia nad pochylnią.

W budynku nie ma informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych. Nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabo widzących.

Hol główny jest przestronny i dostosowany do poruszania się na wózku. W holu znajduje się kącik z kanapą, fotelami, stolikiem i telewizorem, w którym nadawana jest informacja wizualna o ofercie Kina Sokół. Kasa znajduje się na parterze.